“Privacy Statement”

Privacy Statement

OPSTAP B.V. IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS. ALS U ERVOOR KIEST OM ONS VRIJWILLIG INFORMATIE TE VERSCHAFFEN, ZULLEN WIJ DEZE INFORMATIE GEBRUIKEN IN OVEREENSTEMMING MET ONS PRIVACY BELEID.

Wanneer u als flexwerker, kandidaat, sollicitant, zelfstandige zonder personeel of (directe of ingehuurde) werknemer persoonsgegevens aan Opstap B.V. verstrekt, worden uw gegevens opgenomen in onze databank. Dit geldt ook voor de gegevens die wij van u als werknemer of vertegenwoordiger van een (potentiële) zakelijke relatie (zoals een (potentiële) opdrachtgever, leverancier, verkoper of ander(e) bedrijf of instelling) ontvangen.
Opstap B.V. is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website, van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN VAN WEBSITE BEZOEKERS

Om uw wensen aan onze website aan te passen, verzamelen wij functionele cookies. Daarnaast verwerken wij ook geanonimiseerde statistische informatie die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren, de zogeheten statistische cookies.
Statistische -en functionele cookies vallen buiten de Cookiewet en word derhalve ook niet op een Cookiebanner van de website getoond.
Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van anderen bevatten. Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van anderen en wij raden u aan het privacy beleid van deze websites te lezen zodat u op de hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan.

GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN VAN FLEXWERKERS, KANDIDATEN, SOLLICITANTEN, ZELFSTANDIGEN ZONDER PERSONEEL EN (DIRECTE OF INGEHUURDE) WERKNEMERS

Persoonsgegevens die Opstap B.V. van haar flexwerkers, kandidaten, sollicitanten, zelfstandigen zonder personeel en (directe of ingehuurde) werknemers ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 1. om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen;
 2. om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 3. om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren;
 4. om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties;
 5. om u te bemiddelen naar werk, u opleidingen of opleidingsmogelijkheden, carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werk gerelateerde) diensten aan te bieden, u in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor u te regelen;
 6. om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 7. om te beoordelen of u voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie)korting- of subsidieregeling valt;
 8. om onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 9. om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, u deel te (kunnen) laten nemen aan (online) testen en testresultaten te kunnen genereren;
 10. om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens Opstap B.V. aanbiedingen te kunnen doen, die voor u interessant kunnen zijn;
 11. voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 12. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 13. om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hierover op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Een mogelijke branchegerichte keuring of pre-employment screening kan onderdeel uitmaken van een sollicitatieprocedure. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.
Maar specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens en leeftijd;
 • curriculum vitae (CV), stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • gewenste functie;
 • op vrijwillige basis content waarmee u zichzelf voorstelt (video, foto);
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • indien van toepassing voor het vervullen van een specifieke taak of functie: een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • indien van toepassing bij de inschrijving van Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers): een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het BTW-nummer. 

Op het moment dat u voor Opstap B.V. kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, alle documenten genoemd bij inschrijving èn: 

 • de nationaliteit, BSN-nummer, kopie ID bewijs (indien van toepassing: een verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning);
 • gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • indien van toepassing: voor het vervullen van een specifieke taak of functie en/of ter identificatie: een pasfoto;
 • rapportages en formulieren voor het uitvoeren controles, audits en accountantscontroles die het handhaven van de bedrijfsveiligheid bevorderen;
 • indien van toepassing: gegevens die nodig zijn voor het tewerkstellen van een persoon buiten Nederland;
 • in geval van calamiteiten: de gegevens van partner, ouders of verzorgers;
 • andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge, of noodzakelijk is met het oog op, de toepassing van de wet.

Opstap B.V. legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

De bijzondere gegevens die wij verwerken betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs waarvan wij op grond van de wet een kopie moeten maken als u voor ons gaat werken. Daarnaast kunnen wij bijzondere persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw gezondheid, uitkeringssituatie of achtergrond. Wij doen dit om gebruik te kunnen maken van (premie)kortingen en/of subsidies, onze re-integratieverplichtingen na te komen en ter uitvoering van het overheidsdoel om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, hetgeen in diverse (toekomstige) wet- en regelgeving is terug te vinden. Personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt zijn onder meer mensen die gedurende langere tijd werkloos zijn, 50 jaar of ouder zijn en/of zonder re-integratieondersteuning niet of moeilijk aan werk komen.

Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen.

Wij kunnen de van u ontvangen bijzondere persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan onze opdrachtgevers indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Verder kunnen wij deze gegevens doorgeven aan de overheidsinstellingen die toezien op de uitvoering van de overheidsdoelstellingen en/of het toekennen van (premie)kortingen en/of subsidies.

MET WIE KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN?

Opstap B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere Opstap vestigingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Gegevens die wij verwerken van flexwerkers, kandidaten, sollicitanten, zelfstandigen zonder personeel en (directe of ingehuurde) werknemers”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Opstap heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Opstap bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform wettelijke bewaartermijnen.

1. Kandidaten (indien er (nog) niet voor Opstap B.V. is gewerkt)

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot 4 weken na het laatste contact, indien u niet voor Opstap B.V. heeft gewerkt en niet opnieuw heeft aangegeven bemiddeld te willen worden. Er kan door Opstap B.V. uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd om de gegevens maximaal twee jaar na de datum van inschrijving te bewaren. Na afloop van de genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

Indien u eerder dan de bovengenoemde termijn niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf bij Opstap B.V. uitschrijven. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door Opstap B.V.

2. Indien u voor Opstap B.V. werkt/heeft gewerkt

Uw persoonsgegevens moeten in het beginsel uiterlijk 2 jaar na einde dienstverband, verwijderd worden. Bepaalde gegevens moeten langer worden bewaard, als daarvoor sprake is van een wettelijke minimumbewaartermijn, bij bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen.
Indien u in de toekomst niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u dit aangeven. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Opstap B.V.

3. Persoonsgegevens van zakelijke relaties

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

Opstap B.V. verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen:

 1. voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
 2. om een zakelijke relatie te onderhouden;
 3. om een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • namen, contactgegevens en functies van contactpersonen;
 • rapportages en formulieren voor het uitvoeren controles, audits en accountantscontroles die het handhaven van de bedrijfsveiligheid bevorderen;
 • indien van toepassing: gegevens ten behoeve van de Wet Keten Aansprakelijkheid

Opstap B.V. kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Opstap vestigingen, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Opstap B.V. hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

UW RECHTEN

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u, zoals onderstaand wordt omschreven, contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

U kunt zelf op elk gewenst moment via uw contactpersoon bij Opstap B.V. verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment met ons contact opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt, dan zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek indienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk moment via uw contactpersoon bij Opstap B.V. indienen.

Wanneer wij verwerking van uw persoonsgegevens beperken, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die wij van u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm opvragen via uw contactpersoon bij Opstap B.V. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan een derde.

Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via uw contactpersoon bij Opstap B.V. verzoeken al uw gegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk gewenst moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.
Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

BEVEILIGING

Opstap B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Opstap B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Opstap B.V. heeft een Privacy Officer voor de gegevensbescherming aangesteld die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Privacy regels. Mocht u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Opstap B.V. of wilt u een datalek melden, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via:

Opstap B.V.
Kerkstraat 1b
7532 AP Enschede

Privacy Officer: Talitha Lutgens
Email:  lutgens@opstapnaarwerk.nl

WIJZIGINGEN

Opstap B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van Opstap B.V.

OVERIGE BEPALINGEN

Op de bepalingen uit deze Privacy Statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.